مرتب سازی براساس


کتاب ارزشیابی سرمایه انسانی

کتاب

فصل اول: کلیات فصل دوم: نیروی کار به عنوان دارایی در برابر هزینه فصل سوم: رویکرد هزینه به ارزش فصل چهارم: نگاهی دقیقتر به فرضهای رویکرد هزینه فصل پنجم: رویکرد درآمد به ارزش فصل ششم:...

کتاب بازاریابی پیشرفته

کتاب

نویسندگان کتاب بازاریابی پیشرفته گرگ مارشال و مارک جانستون و توسط مرجان کريمی طرقبه، حمیده موسوی چرندابی، حسین جهان تیغ ثمره و مسعود مجرد کاهانی ترجمه شده است.

کتاب نقش عوامل داخلي سازمان (فرهنگ، ساختار و استراتژی) بر مدیریت دانش

کتاب

فصل اول: فرهنگ سازمانی فصل دوم:ساختار سازمانی فصل سوم: استراتژی سازمانی فصل چهارم: مدیریت دانش

کتاب مدیریت بازار و اطلاعات مشتری

کتاب

فصل اول: بازاریابی در محیط تجاری امروز فصل دوم: عناصر برنامه ریزی و استراتژی بازاریابی فصل سوم: بازاریابی توسط مرزها محدود نمی شود فصل چهارم: دورنمای مدیریت ارتباط با مشتری فصل پنجم: مدی...

کتاب کیفیت در آموزش عالی

کتاب

فصل 1 : بهبود کیفیت فصل 2 : توانمندسازی دانشجو و کیفیت تغییر یافته فصل 3 : شکاف بین درک دانشگاهیان و دانشجویان از کیفیت فصل 4 : رضایت دانشجو و آموزش کیفی فصل 5 : توسعه توانایی درونی دانش...

کتاب اصل تفرید ( فردی کردى مجازات) در حقوق کیفری ایران

کتاب

فصل اول: کلیات فصل دوم: مبانی اصل (تفرید) فردی کردن مجازات فصل سوم: اصل فردی کردن مجازات و تشدید مجازات ها فصل چهارم: اصل فردی کردن مجازات و تخفیف مجازات ها فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

کتاب طرح بحران و برنامه تخلیه مراکز درمانی

کتاب

فصل اول: سیستم فرماندهی بحران و حوادث بیمارستانی فصل دوم: کلیات تخلیه فوريتی فصل سوم: کلیات تخلیه فوريتی در بلايا فصل چهارم: طراحی برنامه تخلیه فوريتی فصل پنجم: تخلیه فوريتی ساختمان م...

کتاب موسیقی آواها و پایکوبی محلی

کتاب

فصل اول: فرهنگ و هویت فصل دوم: فرهنگسرا فصل سوم: هنر و فرهنگ فصل چهارم: موسیقی و ارتباط آن با سایر هنرها فصل پنجم: موسیقی محلی خراسانی فصل ششم: سازهای محلی خراسانی فصل هفتم: نگرشی به آ...