مبانی نظری توقیف مال فکری

مبانی نظری توقیف مال فکری
قیمت 33,500 تومان
تعداد صفحات 43
حجم فایل(کیلوبایت) 161
فهرست مطالب
مقدمه	
فصل اول: مبانی نظری توقیف مال فکری	
مبحث اول: دیدگاه‌های موافق	
گفتار اول: حقوق اقتصادی و مالی مالکیت فکری	
بند اول: بررسی امکان توقیف حقوق اقتصادی اموال فکری	
بند دوم: موقتی بودن	
بند سوم: قابلیت اسقاط و اعراض	
گفتار دوم: بررسی امکان توقیف بعد معنوی اموال فکری	
مبحث دوم: دیدگاه‌های مخالف	
گفتار اول:عینی و دینی نبودن حقوق مالکیت فکری	
گفتار دوم: عینی بودن حقوق مالکیت فکری	
فصل دوم:شیوههای توقیف مال فکری	
مبحث اول: توقیف آثار ادبی و هنری	
گفتار اول: عدم انتشار اثر	
گفتار دوم: انتشار اثر	
مبحث دوم: توقیف مصادیق مالکیت‌های تجاری و صنعتی	
گفتار اول: توقیف حق کسب و پیشه و سرقفلی	
بند اول: قابل توقیف نبودن حق کسب و پیشه و سرقفلی	
بند دوم: قابل توقیف بودن حق کسب و پیشه و سرقفلی	
گفتار دوم: توقیف حق اختراع و علامت تجاری	
گفتار سوم: توقیف سایر مصادیق مالکیت‌های صنعتی	
مبحث سوم: وضعیت مال فکری پس از انتقال قهری به طلبکاران	
مبحث چهارم: روشهای ارزشگذاری داراییهای فکری	
گفتار اول:رویکردهای ارزشگذاری داراییهای معنوی	
بند اول: رویكرد بازار	
بند دوم: رویكرد هزینهای	
بند سوم: رویكرد درآمدی	
گفتار دوم: روشهای ارزشگذاری انواع گوناگون داراییهای فکری	
بند اول: فناوری	
بند دوم: دانش فنی	
بند سوم: حق اختراع	
بند چهارم: علائم تجاری	
بند پنجم: اسرار تجاری	
بند ششم: دامنه اینترنتی	
بند هفتم: سرقفلی	
منابع
سال انتشار 1396
فرمت فایل word
فونت فایل بی نازنین
سایز فونت 14
کلمات کلیدی #توقیف مال فکری #مبانی نظری توقیف مال فکری #مبانی نظری توقیف مال