مبانی نظری شرایط ایقاع و شرط

مبانی نظری شرایط ایقاع و شرط
قیمت 23,500 تومان
تعداد صفحات 29
حجم فایل(کیلوبایت) 89
فهرست مطالب
فصل اول : مفاهیم	
مبحث اول: مفهوم ایقاع	
بند اول: مفهوم لغوی	
بند دوم: مفهوم اصطلاحی	
مبحث دوم: مفهوم شرط	
فصل دوم : اقسام ایقاع و شرط	
مبحث اول: اقسام ایقاع	
بند اول: ایقاع رضایی و تشریفاتی	
بند دوم: ایقاع منجز و معلق	
بند سوم: ایقاع لازم و جایز	
بند چهارم: ایقاع تملیکی ، عهد ی و اذنی	
بند پنجم: ایقاع موجد حق و مسقط حق	
بند ششم: ایقاع معین ، نا معین و شبه معین	
بند هفتم: ایقاع فوری و مستمر	
مبحث دوم: اقسام شروط	
بند اول : به اعتبار چگونگی بیان اراده ؛ شروط صریح و ضمنی	
بند دوم :به اعتبار اثری که در عقد می کند؛ تعلیقی ، فاسخ ، تقییدی و اجل	
بند سوم : به اعتبار زمان پیدایش: شرط بنایی، ضمن عقد ، الحاقی و ابتدایی	
بند چهارم : به اعتبار نفوذ شرط ؛ شرط صحیح و شرط باطل	
فصل سوم: شرایط تحقق ایقاع و شرط	
مبحث اول: شرایط صحت ایقاع	
بند اول: قصد و رضا	
بند دوم: اهلیت	
بند سوم: موضوع ایقاع	
بند چهارم: مشروعیت جهت	
مبحث دوم: شرایط صحت شرط	
بند اول: غیر مقدور نبودن	
بند دوم : بی فایده نبودن	
بند سوم: شرط نا مشروع نبودن	
بند چهارم : شرط خلاف مقتضای عقد نبودن	
بند پنجم: شروط مجهول نبودن	
فصل چهارم:امکان تشریط در ایقاع	
مبحث اول: امکان تشریط ایقاع در فقه	
مبحث دوم: امکان تشریط ایقاع در حقوق	
منابع
سال انتشار 1397
فرمت فایل word
فونت فایل بی نازنین
سایز فونت 14
کلمات کلیدی #شرایط ایقاع و شرط #مبانی نظری شرایط ایقاع و شرط