مبانی نظری پلیس و آسیب های ناشی از جرم

مبانی نظری پلیس و آسیب های ناشی از جرم
قیمت 23,500 تومان
تعداد صفحات 28
حجم فایل(کیلوبایت) 240
فهرست مطالب
فصل نخست: پلیس	
مبحث اول: مفهوم و ساختار پلیس	
گفتار اول: تعریف پلیس	
گفتار دوم: ساختار پلیس	
بند اول: پلیس اداری و پلیس قضائی	
بنددوم: پلیس عمومی و پلیس اختصاصی	
بند سوم: پلیس دولتی و پلیس خصوصی	
بندچهارم: پلیس عمومی و پلیس محلی	
مبحث دوم: اهداف و وظایف پلیس	
گفتاراول: استقرار نظم و امنیت	
گفتاردوم: تأمین آسایش عمومی و فردی	
گفتار سوم: انجام وظیفه در مقام ضابط دادگستری	
فصل دوم : بزه دیده و آسیب های ناشی از جرم	
مبحث اول: بزه دیده	
گفتاراول: مفهوم و اقسام بزه دیده	
بند اول: مفهوم بزه دیده	
بند دوم: اقسام بزه دیده	
الف- بزه دیده حقیقی و حقوقی	
ب-بزه دیده مستقیم و غیرمستقیم	
ج-بزه دیده نخستین و ثانویه	
گفتار دوم: مبانی حقوقی حمایت از بزه دیده	
بند اول: حمایت از بزه دیده در حقوق ایران	
بند دوم: حمایت از بزه دیده در اسناد بین المللی	
الف-اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان	
ب-اصول و قواعد بین المللی ناظر بر عملکرد پلیس	
مبحث دوم: آسیب های ناشی از جرم	
گفتار اول: مفهوم و آسیب های ناشی از جرم	
بند اول: تعریف آسیب های ناشی از جرم	
بند دوم: اقسام آسیب های ناشی از جرم	
الف.آسیب مادی	
ب.آسیب های معنوی	
پ.آسیب های منافع ممکن الحصول	
منابع
سال انتشار 1397
فرمت فایل word
فونت فایل بی نازنین
سایز فونت 14
کلمات کلیدی #مبانی نظری پلیس #پلیس و آسیب های ناشی از جرم #مبانی نظری آسیب های ناشی از جرم