مبانی نظری محاربه در قوانين موضوعه ايران

مبانی نظری محاربه در قوانين موضوعه ايران
قیمت 74,500 تومان
تعداد صفحات 71
حجم فایل(کیلوبایت) 170
فهرست مطالب
اركان جرم محاربه	
ركن قانوني	
ركن مادي	
الف - مرتكب جرم	
ب - موضوع محاربه	
ج- وسيله ارتكاب جرم	
د - نتيجه مجرمانه	
هـ - رابطه عليت بين فعل مرتكب و نتيجه مجرمانه	
عنصر معنوي	
ارزيابي انتقادي عملكرد قانونگذار در توسعه مفهوم محاربه	
نقد و ارزيابي كلي	
زمينه و انگيزه تعميم احكام محاربه به برخي از جرايم	
انطباق با فقه اسلامي	
عامل بازدارندگي	
مقتضيات امنيتي، سياسي و اجتماعي كشور	
تشابه جرائم عليه امنيت با جرم محاربه	
ايرادات ناظر به تعميم حكم محاربه به برخي از جرائم	
از نظر شرع	
مخالفت با ضوابط و معيارهاي فقه جزائي اسلام	
توسع بدون دليل محدد	
عدم توجه به تفاوتهاي جرايم حدي و تعزيري	
ديدگاه حقوقي عرفي	
نبود سياست كيفري منسجم	
مخالفت با عدالت كيفري	
نبود تعريفي از اصطلاح «در حكم»	
عدم رعايت ضوابط تعميم احكام	
نبود ضابطه در تعيين مجازات	
عدم تعيين تكليف براي پاره اي از موارد	
بررسي موردي جرايم در حكم محاربه	
جرايم در حكم محاربه در قانون مجازات اسلامي
بر هم زدن امنيت و ايجاد رعب و وحشت از طريق سرقت مسلحانه و قطع الطريق	
عنصر قانوني جرم	
عنصر مادي جرم	
عنصر رواني جرم	
وجوه اشتراك با جرم محاربه	
وجوه افتراق با جرم محاربه	
قيام مسلحانه عليه حکومت اسلامی	
عنصر قانوني جرم	
عنصر روانی جرم	
وجوه اشتراک با جرم محاربه	
وجوه افتراق با جرم محارب	
براندازي حكومت اسلامي	
عنصر قانوني جرم	
عنصر مادي جرم	
عنصر رواني جرم	
وجوه اشتراك با جرم محاربه	
وجوه افتراق با جرم محاربه	
نامزد تصدي يكي از پستهاي حساس حكومت كودتا	
عنصر قانوني جرم	
عنصر مادي جرم	
عنصر رواني جرم	
وجوه اشتراك با جرم محاربه	
وجوه افتراق با جرم محاربه	
تشكيل يا اداره دسته يا جمعيت غير قانوني	
عنصر قانوني جرم	
عنصر مادي جرم	
عنصر رواني جرم	
وجوه اشتراك با جرم محاربه	
وجوه افتراق با جرم محاربه	
تحريك نيروهاي خودي به تمرد يا تسليم	
عنصر قانوني جرم	
عنصر مادي جرم	
عنصر رواني جرم	
وجوه اشتراك با جرم محاربه	
وجوه افتراق با جرم محاربه	
همكاري با دولتهای خارجي متخاصم	
عنصر قانوني جرم	
عنصر مادي جرم	
عنصر رواني جرم	
وجوه اشتراك با جرم محاربه	
وجوه افتراق با جرم محاربه	
سوء قصد به جان رهبر يا يكي از رؤساي قواي سه گانه و مراجع بزرگ تقليد	
عنصر قانوني جرم	
عنصر مادي جرم	
عنصر رواني جرم	
وجوه اشتراك با جرم محاربه	
وجوه افتراق با جرم محاربه	
جعل اسكناس و اسناد بانكي به قصد اخلال در نظام كشور	
عنصر قانوني جرم	
عنصر مادي جرم	
عنصر رواني جرم	
وجوه اشتراك با جرم محاربه	
وجوه افتراق با جرم محاربه	
اجتماع و تباني بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور	
عنصر قانوني	
عنصر مادي جرم	
عنصر رواني جرم	
وجوه اشتراك با جرم محاربه	
وجوه افتراق با جرم محاربه	
تظاهر، قدرت نمايي و اقدام عليه آسايش عمومي بوسيله اسلحه	
عنصر قانوني جرم	
عنصر مادي جرم	
عنصر رواني جرم	
وجوه اشتراك با جرم محاربه	
وجوه افتراق با جرم محاربه	
راهزني در راهها و شوارع	
عنصر قانوني جرم	
عنصر رواني جرم	
وجوه اشتراك با جرم محاربه	
وجوه افتراق با جرم محاربه	
سرقت مسلحانه در شب	
عنصرقانوني جرم	
عنصر مادي جرم	
عنصر رواني جرم	
وجوه اشتراك با جرم محاربه	
وجوه افتراق با جرم محاربه	
آتش زدن اموال به قصد مقابله با حكومت اسلامي	
عصر قانوني جرم	
عنصر مادي جرم	
عنصر رواني جرم	
وجوه اشتراك با جرم محاربه	
وجوه افتراق با جرم محاربه	
نهب، غارت و اتلاف اموال با قهر و غلبه	
عنصرقانوني جرم	
عنصر رواني جرم	
وجوه اشتراك با جرم محاربه	
وجوه افتراق با جرم محاربه	
منابع
سال انتشار 1397
فرمت فایل word
فونت فایل بی نازنین
سایز فونت 14
کلمات کلیدی #محاربه #مبانی نظری محاربه #محاربه در ايران