مبانی نظری شرایط و اثر عقد احتمالی

مبانی نظری شرایط و اثر عقد احتمالی
قیمت 39,000 تومان
تعداد صفحات 45
حجم فایل(کیلوبایت) 205
فهرست مطالب
مقدمه	
فصل اول – شرایط	
گفتار نخست – شرایط ناظر بر طرفین	
مبحث نخست- تراضی	
بند نخست – اراده	
بند دوم- اعلام اراده	
بند سوم- موالات بین اراده ها	
بند چهارم- توافق اراده طرفین	
مبحث دوم – اهلیت	
بند نخست – اهلیت تمتع	
بند دوم – اهلیت استیفاء	
بند سوم – اهلیت تصرف	
مبحث سوم – مشروعیت جهت معامله	
گفتار دوم – شرایط ناظر بر مورد معامله	
مبحث نخست – شرایط عمومی	
بند اول – معلوم بودن	
بند دوم – معین بودن مورد معامله	
بند سوم - مقدور التسلیم بودن	
بند چهارم – مالیت داشتن مورد معامله	
بند پنجم – منفعت عقلائی و مشروع	
مبحث دوم – شرایط اختصاصی	
بند نخست – نامعلوم بودن میزان یا حصول عوض یا عوضین	
الف- احتمالی بودن میزان عوض یا عوضین	
ب- احتمالی بودن حصول عوض یا عوضین	
پ – احتمالی بودن میزان و حصول عوض یا عوضین	
بند دوم – تعیین معیاری ثابت	
بند سوم – وجود غرر ذاتی	
فصل دوم- اثر عقد احتمالی	
گفتار نخست – اثر عقد احتمالی قبل از تعیین قطعی مورد معامله	
مبحث نخست: تأثیر انجام تعهد طرفین در تعیین مورد معامله	
بند نخست - گروبندی	
بند دوم- عقد مزارعه	
بند سوم- مساقات	
بند چهارم- مضاربه	
بند پنجم- جعاله	
بند ششم- قرارداد پیش فروش مصنوعات	
مبحث دوم- عدم تأثیر انجام تعهد طرفین در تعیین مورد معامله	
بند نخست- عقد بیمه	
بند دوم- قرارداد مستمری	
بند سوم- قرارداد با عوض شناور	
گفتار دوم- اثر عقد احتمالی بعد از تعیین قطعی میزان عوض یا عوضین	
مبحث نخست- تعهداتی که عادتاً واجد وصف التزام به تأدیه یا تسلیم می گردند	
بند نخست- عقود احتمالی که وصف التزام به تأدیه عادتاً در آن ها حاصل می گردد.	
الف- بیمه عمر	
ب- مزارعه	
پ- مساقات	
ت- قرارداد با عوض شناور	
بند دوم- اثر ناشی از الحاق وصف التزام به تادیه به تعهد احتمالی	
الف- حق حبس	
مفهوم شرایط و مبانی حقوق حبس	
مفهوم حق حبس	
مبنای حقوق حبس	
شرایط حق حبس	
قراردادی معاوضی	
لازم الاجرا بودن تعهدات طرفین	
عدم اجرای تعهدات	
قابلیت یا عدم قابلیت اجرای حق حبس در عقود احتمالی	
مبحث دوم- عقودی که عقیم ماندن تعهد یا تعهدات ناشی از آن متحمل است.	
الف- عقد بیمه حوادث	
ب- عقد گروبندی	
منابع
سال انتشار 1397
فرمت فایل word
فونت فایل بی نازنین
سایز فونت 14
کلمات کلیدی #اثر عقد احتمالی #شرایط عقد احتمالی #مبانی نظری عقد احتمالی #مبانی نظری شرایط عقد احتمالی